List/Grid

Yazar Arşivi: Baki Çimiç

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Risâle-i Nur ise; ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.”1 (Bediüzzaman)
Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri “Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim!..

Zihniyet-i inhisâr

Zihniyet-i inhisâr

Asırların sahibi ve adamı, müceddid-i âhirzaman olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri “Zihniyet-i inhisâr, hubb-u nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor; nizâ ondan çıkıyor.”1 demektedir. Ne kadar haklı, ne kadar hakîkatli bir tesbit!

Cerbeze ve mâhiyeti

Cerbeze ve mâhiyeti

Cerbeze; aldatıcı sözlerle kurnazlık yapmaktır.

Dini siyâsete âlet etmek

Dini siyâsete âlet etmek

Din vahyîdir, ulvîdir, semâvîdir. Arzî ve dünyevî olan siyâsete ve dünya işlerine âlet edilemez. Çünkü din hakîkatleri elmas mesâbesinde, dünyaya ait işler kırılacak cam parçası hükmündedir.

Nur’un hâlis bir hâdimi Ömer Kalmaz Hocaya rahmet duasıyla…

Nur’un hâlis bir hâdimi Ömer Kalmaz Hocaya rahmet duasıyla…

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor: “Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir.” İşte böyle bir ölüm ile hemhâl olduk geçen hafta başında.

Cemîl bir insan: Cemil Arıkan

Cemîl bir insan: Cemil Arıkan

ceml-bir-insan-cemil-arikan23 Mart 2014 sabahı YGS sınavında görevim için evden çıktıktan sonra yolda telefonun çaldı. Arayan kişi Cemil Arıkan ağabeydi. Açmaya kalmadı telefon kapandı.

Demokratlar nerede?

Demokratlar nerede?

Bir önceki “Risale-i Nur’dan Demokratlara bakış” yazımız ile ilgili hem şahsen, hem mesaj ve yorum olarak, hem de telefonla epeyce geri bildirim aldık.

Risale-i Nur’dan demokratlara bakış

Risale-i Nur’dan demokratlara bakış

Risale-i Nur Külliyatı’nda demokratlar ve demokratlık ile ilgili epey açıklama yer almaktadır.

Maddî cihadın muktezâsı ise…

Maddî cihadın muktezâsı ise…

”Amma maddî cihadın muktezâsı ise, o vazîfe şimdilik bizde değildir. Evet, ehline göre kâfirin veya mürtedin tecâvüzâtına sed çekmek için topuz lâzımdır…”

Risale-i Nur’da dahilî ve haricî cereyanlar

Risale-i Nur’da dahilî ve haricî cereyanlar

Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde Risale-i Nur üzerine seminerlerimiz devam ediyor. 28 Aralık 2013 tarihinde Tokat ilimizdeydik. Konumuz “Risale-i Nur’da Dâhilî ve Hâricî Cereyanlar”dı.

Asrın mühim ve hakikatli bir âlimi: Şahs-ı manevî

Asrın mühim ve hakikatli bir âlimi: Şahs-ı manevî

“Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakîkatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var;

Risale-i Nur’da gençler

Risale-i Nur’da gençler

Gençler, nev-i insanın üçten birisini teşkil ederler. Bediüzzaman Hazretleri “Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, âkıbeti görmez”1 der.

Kader-i İlâhî isyanımız için musîbet verir

Kader-i İlâhî isyanımız için musîbet verir

Risale-i Nur’da başımıza gelen musîbet, zulüm ve hâdiselerde sırr-ı kadere bakan cihetler şöyle ifade edilmiştir. “Başa gelen zulümlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır:

Bediüzzaman’ın idamına engel olan hikmetler

Bediüzzaman’ın idamına engel olan hikmetler

Biz kullar Rabbimizin hikmetli işlerini anlamaya ve hikmetteki tecellî-i esmâ derslerinden kendi âlemimize düşen hisseleri idrak etmeye çalışırız. Çünkü bu imtihan dünyasında Rabbimiz İsm-i Hakîm’in cilve-i tecellileri

İstanbul’u işgal eden İngiliz başkumandanı ve Bediüzzaman

İstanbul’u işgal eden İngiliz başkumandanı ve Bediüzzaman

Bediüzzaman Hazretleri’nin İngilizlere karşı verdiği mücâhede ve İngiliz’in İstanbul’u işgâl ettiğinde onların cebbâr kumandanına karşı göstermiş olduğu kahramanlık ve şecâat Risâle-i Nur satırları içersinde mevcuttur.

Bediüzzaman’ın boyun eğmediği ‘dört kumandan’

Bediüzzaman’ın boyun eğmediği ‘dört kumandan’

Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatında birçok kumandan, paşa, hoca, şeyh, müdde-i umûmî, vali, asker, hâkim, muallim ile sayısız insan vardır. Bunların bir kısmı kendisine dostâne davranırken, bir kısmı ise adavetkârâne tavır göstermiş ve muameleler yapmışlardır.

Asrın ezberini bozan adam: Bid’atüzzaman

Asrın ezberini bozan adam: Bid’atüzzaman

Yaşadığı asır hakkında Efendimiz’in (asm) ihbâr ve îkazları vardı Bediüzzaman’ın. Bu ihbârlar, bu asrın insanlık tarîhi boyunca çok dehşetli ve şiddetli geçeceğini beyan ediyordu.

Bende-i Şâh-ı Merdân

Bende-i Şâh-ı Merdân

Bir önceki yazımız olan “Bediüzzaman Hazretleri’nin İsim ve Unvanları” ile ilgili birçok mesaj aldık. Her bir isim ve unvan ile ilgili ayrı bir çalışma yapılması gereği de vardı bu mesajlarda.

Bediüzzaman Hazretleri’nin isim ve unvanları

Bediüzzaman Hazretleri’nin isim ve unvanları

O, Garîb ve Bedîi bir insandı! Eşsiz ve güzel bir adamdı! Hak bildiği dâvâsında tavizsiz bir kahramandı! Asra ve asırlara meydan okuyan, hak ettiği unvanlarını tarîhe yazdıran ender bir şahsiyetti. Savaş meydanlarında korkusuz bir cengâver, şecaât sahibi bir komutandı!

Kâinattaki fıtrat kanunlarına uygun hareket etmek

Kâinattaki fıtrat kanunlarına uygun hareket etmek

Evet, “Kulaktaki zar, nur-u îmân ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen mânevî nidâları işitir. Lisân-ı hâl ile yapılan zikirleri, tesbihâtları fehmeder.

Risale-i Nur’a ilişenler tokat yer!

Risale-i Nur’a ilişenler tokat yer!

Şiddetli hücûmlar ve taarruzlar, tâ Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri zamanında başlamıştı. O Aziz Üstâd’ımız “Kardeşlerim merak etmeyiniz, hiçbir halt edemezler” diyerek mümtaz ve sadâkat timsâli talebelerini teskîn etmişti.

Bir asır sonra gelecek o zât

Bir asır sonra gelecek o zât

Risâle-i Nûr’da ifâde edilen “bir asır sonra gelecek o zât …” cümlesi elbette ki ehemmiyetli bir hakîkati ifâde ediyor. Bedîüzzamân Hazretleri bir asır sonra gelecek zât ifâdesi ile önemli bir hâdisenin vukû’unu bildirmektedir.

Avamın da imânını tahkikî yapmak vazifesi

Avamın da imânını tahkikî yapmak vazifesi

Risale-i Nur dâvâsı öncelikle îmân ve Kur’ân dâvâsıdır. Çünkü kâinatta bu dâvâdan daha büyük ve ehemmiyetli bir dâvâ yoktur ve olamaz. Önceliğimizi ve konumumuzu buna göre belirlemeli ve yerli yerinde izâh etmemiz gerekir.

Sırr-ı imtihan, hikmet-i ibhâm ve âhirzamanda gelecek zat

Sırr-ı imtihan, hikmet-i ibhâm ve âhirzamanda gelecek zat

Bu konu hakkında yazmak çok arzu ettiğim bir husus değildi.

Risale-i Nur’un meslek-i âlîsi ve hakikîsi

Risale-i Nur’un meslek-i âlîsi ve hakikîsi

Meslek-i Risale-i Nur; Risale-i Nur yolu, Risale-i Nur mesleği ve tarzıdır. Elbette ki Risale-i Nur’un Kur’ân ve sünnetten alınan bir mesleği vardır.

Risâle-i Nur’da Ayasofya Camii

Risâle-i Nur’da Ayasofya Camii

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Ayasofya ile ilgili hassasiyeti ve Ayasofya’nın tekrar ibâdete açılması noktasındaki ısrarını Risâle-i Nur Talebeleri çok iyi bilirler.

Asr-ı Saadet metodu

Asr-ı Saadet metodu

İnsanın yaratılış gayesi iman ve duâdır. Esmâ-i hüsnâya âyinedarlık yapmaktır. Elmas kabiliyetlerini inkişaf ettirerek mânevî olarak taallümle tekemmül etmektir. Böylece insan önce merkezine enfüsî tefekkürü alarak iman-ı billahtan sonra marifetullah mertebelerine ulaşır.

Yeni Asya’nın imtihanı ve istikameti

Yeni Asya’nın imtihanı ve istikameti

Asr-ı Saadet’ten tâ asr-ı âhirzamana ihtâr ve ikaz edilen bir zaman diliminde yaşıyoruz. Asrın sahibinin teşhisiyle “Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda, Kur’ân’ın nuruyla gördüm ki, o yol bir bataklığa girdi.”

Âhirzamanın gizli kutupları!

Âhirzamanın gizli kutupları!

Bu âhirzaman asrında hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede bulunan Risale-i Nur talebelerinin çok ehemmiyetli özellikleri, husûsiyetleri ve mümeyyiz sıfatları vardır.

Sanal âlem ve Risale-i Nur hizmetleri

Sanal âlem ve Risale-i Nur hizmetleri

“Bu zamanda Nûrlarla hizmet-i îmâniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.”1