List/Grid

Yazar Arşivi: Hasan Koç

Himmeti milleti olanlar: “Çanakkale Şehitlerinden Nur Talebelerine”

Himmeti milleti olanlar: “Çanakkale Şehitlerinden Nur Talebelerine”

“Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü, Milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var,” hakikatini hayatları ile ortaya koyan Çanakkale Şehitleri, bir nefer iken bin nefer kuvvetini kazanarak, İslamiyet namına mücadele etmişlerdir.

Münakaşa değil, Münâzarâ(t)

Münakaşa değil, Münâzarâ(t)

Bediüzzaman’ın “lisanları kalblerine tercümanlık edemeyenlere bedelen suâl etsin” dediği Münâzarât eseri, herkes bedeline hürriyet ve demokrasi hakkındaki sorulara cevap veriyor.

Ehl-i Beyt ve dünya saltanatı

Ehl-i Beyt ve dünya saltanatı

Emirdağ Lâhikası’nda Ehl-i Beyt ile ilgili bir mektupta çok önemli dersler veriliyor. “Zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan ‘Cemaat için fert feda edilir’ diye çok zalimane pek çok vukuatı,

Hürriyetçi olmak

Hürriyetçi olmak

İnsanlık tarihinde hürriyet mücadelesi veren çok insanlar vardır. Hürriyetin kıymetini herkesten daha iyi anlamış insanlar… “Hürriyetsiz yaşayamam” diyen insanlar… İşte Bediüzzaman Said Nursî…

Risale-i Nur’da gazeteler

Risale-i Nur’da gazeteler

Eski Said dönemi eserlerinde gazetelerle ilgili birçok noktaya değinen Said Nursî, dikkate alınarak bir an önce tatbik edilmesi gereken çok önemli ifadelerde bulunuyor.

Bediüzzaman’ın demokrasi telkinatı

Bediüzzaman’ın demokrasi telkinatı

Eski Said Dönemi Eserleri içerisinde bulunan Nutuk’ta doğudaki ulemalara “Meşrûtiyete dair bir telkinat”ta bulunan Said Nursî, “İslâmiyet ecnebilerin nazarında mani-i terakki ve adalet ve hürriyet [terakkiye, adalete ve hürriyete mani] gibiymiş” zannını yok ediyor.

İhtilaf-ı efkârı bitirme zamanı

İhtilaf-ı efkârı bitirme zamanı

“Şimdiye kadar istibdat ihtilaf-ı efkârımızdan istifade etti” (Makalat) diyen Bediüzzaman Said Nursî, aramızdaki ihtilafların hürriyet ve demokrasiye değil, ancak istibdada fayda sağlayacağını söylemektedir.

Eski Said’in Makalat’ından dersler

Eski Said’in Makalat’ından dersler

Eski Said dönemi eserleri içinde yer alan Makalat’ta çok önemli dersler veriliyor. O zamanki gazetelerde yer alan Bediüzzaman Said Nursî’nin makaleleri Makalat’ta toplanmış. Çok büyük sarsıntıların olduğu dönemlerde Bediüzzaman makaleleriyle toplumu bilgilendirmiş.

Risale-i Nur’da hürriyet, demokrasi ve istibdat

Risale-i Nur’da hürriyet, demokrasi ve istibdat

Hürriyetten neden çok bahsediyorsunuz diye bir soru gelebilir. Bediüzzaman neye ne kadar ehemmiyet vermişse, biz de o kadar ehemmiyet vermeye çalışıyoruz diye cevap vereyim ben de.

İhvan-ı Müslimin ve Risale-i Nur mesleği

İhvan-ı Müslimin ve Risale-i Nur mesleği

Müslümanların Risale-i Nur’da geçen şu cümleyi dikkate alması gerektir: “Muhammed-i Haşimî Aleyhissalâtü Vesselâm’a bak. O zât, ümmîliğiyle beraber, bir kuvvete mâlik değildi.

Azametli, bahtsız bir kıt’anın reçetesi: Münâzarât

Azametli, bahtsız bir kıt’anın reçetesi: Münâzarât

Münâzarât’tan sürekli bahsetme gereği duyuyorum. Münâzarât ehl-i İslâmı büyük bir aşiret gibi birbirine rapt edecek olan demokrasi ve hürriyetperverlik dersini veriyor.

Bediüzzaman Said Nursî ve âlem-i İslâm

Bediüzzaman Said Nursî ve âlem-i İslâm

Sünûhat’ta “Bir nefer takımda, bölükte, taburda, fırkada birer rabıtası, birer vazifesi olduğu gibi, herkesin heyet-i içtimaîyede müteselsil, revabıt ve vezaifi vardır.

Hizmet Rehberi ile hizmeti öğrenmek

Hizmet Rehberi ile hizmeti öğrenmek

Her işin bir rehberi vardır. Her iş sahibi kendi mesleğinin esaslarını, husûsiyetlerini o rehberden öğrenir. Nur Talebelerinin rehberi ise Hizmet Rehberi’dir. “Adâlet-i hakîkiye ile bu asırda insanları mes’ud edebilir bir istidatta bulunan

Risale-i Nur ve Hizmet Rehberi

Risale-i Nur ve Hizmet Rehberi

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin “Bu benim virdimdir” dediği Hizmet Rehberi’nden bahsetme ihtiyacı duyduk. Bu zamanda her şeyi kendi hesabına alan öyle fevkalâde hâkim cereyanlar içinde, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için Hizmet Rehberi,

Âlem-i İslâmın reçetesi “Hutbe-i Şamiye”

Âlem-i İslâmın reçetesi “Hutbe-i Şamiye”

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından Şam’da Cami-i Emevî’de irad edilen, çok ehemmiyetli görüldüğü için bir haftada iki defa tab edilen bu eser, Said Nursî’nin ifadesiyle “Cami-i Emevî yerine âlem-i İslâm camiinde

Münâzarât ve ileri demokrasi

Münâzarât ve ileri demokrasi

Zamanında meşrûtiyeti garip bir sûrette telâkki edenler gibi, demokrasi de Münâzarât’ı anlamadan bilinemiyor. Sual ve cevaplardan oluşan Münâzarât, daha başta, demokrasinin temel şartının sormak ve sorduğuna cevap bulmak olduğunu gösteriyor.

Zübeyir gibi olmak

Zübeyir gibi olmak

Nur’un Zübeyir’i olmak kolay değil elbet. Zübeyir gibi olmak Nur’a susamak, Nur’un kara sevdalısı olmak, Nur ile anılmak demektir.

Demokrat ağabeyleri

Demokrat ağabeyleri

İstikamet sahibi olmak her insanı değerli kılan bir özelliktir. Ama o istikamet dersini Bediüzzaman’dan almak her halde istikametin en muhkemidir.

Divan-ı Harb-i Örfî ve gazeteler

Divan-ı Harb-i Örfî ve gazeteler

Üstad Bediüzzaman Said Nursî, gazetelerin neşriyatına karşı, o yanlış neşriyatları reddeden makalesiyle gazete ve gazetecilere üslûp ve âdâp dersi veriyor. Gazetecilerin sözlerinin bir yerlere bağlı,

Âlem-i İslâmın reçetesi “Hutbe-i Şamiye”

Âlem-i İslâmın reçetesi “Hutbe-i Şamiye”

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından Şam’da Cami-i Emevî’de irad edilen, çok ehemmiyetli görüldüğü için bir haftada iki defa tab edilen bu eser, Said Nursî’nin ifadesiyle “Cami-i Emevî yerine âlem-i İslâm camiinde,

Hürriyet-i şer’iye bizi çağırıyor

Hürriyet-i şer’iye bizi çağırıyor

İstibdadın ölmeye yüz tutmaya başladığı zamanlarda, menhus ve menfî bir kuvvet yeniden o istibdada kuvvet verir. Din meselelerini ve dini, mukaddesatı dahi kendi istibdadını muhafaza için rüşvet verdirir.

Münazarat, bir ‘demokrasi beyannamesi’dir

Münazarat, bir ‘demokrasi beyannamesi’dir

Ey tiryak-ı Meşrutiyet! İstibdadın bünyemizde açtığı yaraları sen tedavi ediyorsun. Sen bizi hürriyet-i Şer’iyye ile insanca ve İslâmca yaşama davet ediyorsun. Tabakat-ı gaflet altında uyuyan efkâr-ı âmmeyi yüksek ve müjdeli seda ile uyandırıyorsun.

Şer’î hürriyet-i âdilâne ve uhuvvet-i İslâmiye

Şer’î hürriyet-i âdilâne ve uhuvvet-i İslâmiye

“..Bununla beraber, imanın mahiyetindeki harikulade şehamet, izzet-i İslâmiyet’in tabiatındaki âlempesent şecaat, uhuvvet-i İslâmiye’nin intibahıyla her vakit mu′cizeleri gösterebilir.” Hutuvat-ı Sitte

İhtilâl tarzı hareketler

İhtilâl tarzı hareketler

Bediüzzaman Hazretleri ihtilâl tarzı hareketlerin zulmü artırıp, genişleteceğinden bahsediyor.
İslâm âlemi maalesef ihtilâl tarzı hareketlerin meydanı hâline geldi.

Risale-i Nur’un küçük ve masum şakirtleri

Risale-i Nur’un küçük ve masum şakirtleri

“Allah razı olsun, çocuğumuz sayesinde biz de Nur derslerine katılmaya başladık.”

Nura müştak gençliğimiz

Nura müştak gençliğimiz

Nur ne büyük nimet, Nur ne büyük saadettir bizlere. Zihnimize prangalar vurulmuşken, istikamet rotasını kalbimiz şaşırmışken, gözlerimiz ufukta bir hakikat güneşi ararken, bütün şaşaasıyla Nurlar göründü önümüzde.

Neler oluyor bize?

Neler oluyor bize?

Müslümanlar olarak “Neler oluyor bize?” dememiz gerekiyor. Müslüman Müslümanca hareket etmeyince çok belâ ve musibetlere giriftar oluyoruz. Bu musibetlerden birisi de Müslüman ailelere de sıçrayan aile içi şiddet vakaları.

Ayasofya’yı Demokratlar açar!

Ayasofya’yı Demokratlar açar!

Ayasofya unutturulmak istenen bir dâvâ! Sen, İslâm’a bir nişansın Âlem-i İslâm’da. Demokrasi kapıları açıldıkça senin de açılacak kapıların ey Ayasofya!

Üç şehit Demokrat

Üç şehit Demokrat

Tarihin en karanlık sayfalarını hürriyetin ışığıyla beyaza inkılâp ettiren hürriyetçi demokratlar maalesef hak ettikleri lâyık makamlara değil, darağaçlarına gönderildiler.

Haklı olan kuvvetli olsun

Haklı olan kuvvetli olsun

İnsan öyle bir varlık ki bazen büyük bir kuvvet elinde görünce firavunlaşabiliyor. İnsanın her şeyi yapabilirim düşüncesi, birçok zulümlere girmesine sebep oluyor. Hak ve adaletle hükmetmesi, haktan yana olması gereken idareciler,