List/Grid

Yazar Arşivi: İsmail Hakkı Avcı

Mustafa Ekmekçi’yi yâdederken..

Mustafa Ekmekçi’yi yâdederken..

Geçtiğimiz günlerde (Ocak ayının son haftası) dünyamızdan bir yıldız daha kaydı.

Mehmed Karasan

Mehmed Karasan

Mehmed Karasan, ömrünü Risâle-i Nur hizmetine vakfederek geçirmişlerdendi. ‘Nurtaşı’ sâkinlerinden, iyi münasebetler içerisinde bulunduğumuz mülâyim, samimî ve dost ağabeylerimizdendi.

İstanbul üzerine

İstanbul üzerine

İstanbul, dünyamızın en güzel yeridir ve ‘Şehirlerin Çiçeği’dir.
Aynı zamanda ‘Çiçeklerin Şehridir’ de. Aksini düşünmeyi bile lüzumsuz görürüm.

ISPARTA ÜZERİNE

ISPARTA ÜZERİNE

ISPARTA; gülün kokusuna, nûrun ziyâsına bürünmüş mübârek bir belde. Ve bu beldenin bahtiyar ve mutlu insanları.

Bir İ­tal­ya se­ya­ha­ti

Bir İ­tal­ya se­ya­ha­ti

İs­tan­bul’da bir mi­nü­büs­te ta­nış­tı­ğım i­ki İ­tal­yan i­le ar­ka­daş ol­dum. Dar­yo ve Pa­o­lo. On­la­rı İs­tan­bul’da is­te­dik­le­ri ba­zı yer­le­re gö­tür­düm. İ­yi bir dost­luk mü­nâ­se­be­ti i­çer­sin­de mem­le­ket­le­ri­ne dön­dü­ler. A­ma ha­ber­leş­me ve mek­tup­laş­ma­la­rı­mız de­vam et­ti.