List/Grid

Yazar Arşivi: Rifat OKYAY

Celâleddin-i Harzemşah ve bizler

Celâleddin-i Harzemşah ve bizler

Ümitvar olmak, şevk kırmamak, halis niyet sahibi olmak bu zamanda ehl-i imanın en mühim özelliklerinden olmalıdır. Daima Rahmet-i İlâhiyeden ümid etmek, O’na yalvarmak, O’ndan istemek, O’na duâ etmek,

Oku oku kendini oku!

Oku oku kendini oku!

Bugün yine okumaktan dem vuracağız. Okumak kendi manasında kendi kendini kontrol edip takip edebilen tek kelimedir. Oku oku kendini oku… Kâinatı oku… Dünyayı oku… Baharı oku… Çiçeği oku… Zerreyi oku…

Öyle bir ilim lâzım ki!..

Öyle bir ilim lâzım ki!..

İman sadece emr-i İlâhinin ve ubudiyetin gerekleri gibi zikredilmemelidir. İman topyekûn bir ferdin, bir topluluğun, bir milletin, hatta bütün insanlığın can suyudur, temel hakkı ve hür seçimidir.

Kime zorla keşif yaptırılmış ki!..

Kime zorla keşif yaptırılmış ki!..

Kimselere değil, kendimize bile “şöyle düşüneceksin” diyebilmeye gücümüz yetmediği gibi, zorlamaya da hakkımız olamaz. Düşünce, fıtrî seyri ve seyli içerisinde herkese göre değişebilen,

Kimin uykusu ibadet sayılabilir

Kimin uykusu ibadet sayılabilir

Talep etmek, istemek, öğrenmek arzusunda olmak demektir. Kim talep eder, kim ister? İstemeyi veren Rabbimiz, büyük bir yaratılış hikmetine binaen bizlere ve bütün yarattıklarına bu duyguyu ihsan etmiştir.

Risale- Nur okumalarında mehazın kudsiyeti

Risale- Nur okumalarında mehazın kudsiyeti

Hz. Aişe (ra) validemiz rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını ifade ediyorlar: “Biz Peygamberler, herkese seviyesine göre muamele yapmak ve anlayabileceği şekilde hitap etmekle emrolunduk.”

Seçim bizlere kalmış

Seçim bizlere kalmış

Dünyanın binbir ahvali içerisinde ehl-i imanı sıkan, boğan, zora ve dara düşüren tek şey yeise düşmek, ümitsizliğe kapı açmaktır. Ehl-i iman ne zamanki hizmetlerinde ki nakisiyet,

Bize lâzım olan en birinci ve önemli şey

Bize lâzım olan en birinci ve önemli şey

Dünyaya adımını attığı andan itibaren imtihanlara tâbi tutulan insanın, imtihanı gerçekten çok çetindir, zahmetli ve müşkülatlıdır. Nasıl ki ateşe ve çeşitli kuvvet denemelerine tabi tutulan demir madeninden

Ehl-i imana ne yakışır?

Ehl-i imana ne yakışır?

Bütün ehl-i imanın, bütün dünyada ihtiyacı olan tek şey bu ahirzaman hadisatı içerisinde; birbirine sahip çıkmak bir ve beraber olmak, teselli verip teselli almak ve birbirine numune-i imtisal olarak

Zamanın nokta-i istinadı

Zamanın nokta-i istinadı

İnsanlar içtimaî hayatları içerisinde, toplum içerisindeki fiilleri, muamelâtlarında daima bir dayanak, istinad noktasına muhtaçtırlar.

Zahmet, meşakkat ve şevk

Zahmet, meşakkat ve şevk

Rabbimizin kâinat için koyduğu geçerli kanunlardandır ki, yapılan her işin, fiilin ve hizmetin bir meşakkati bir zahmeti ve bedeli de yapılan iş ve fiillerle carî kılınmış ve geçerliliği sağlanmıştır.

İmanın kuvvetiyle mağlûp edilen lâkaytlık

İmanın kuvvetiyle mağlûp edilen lâkaytlık

Şu garib ve fani dünyada yaptığımız her işin, dünya adına yaptığımız her faaliyetin sağlam, güzel ve doğru olması için çok dikkat ederiz. Çok şeyleri feda ederek bu fani dünyanın işlerinin baki olması lâzımmış gibi feryad ederiz…

Mükerrem ve müşerref bir vazife

Mükerrem ve müşerref bir vazife

Bu helâket ve belâ asrının, dalâlet ve küfür rüzgârları, ehl-i imanı her zaman aşikâre ve merdane vurmuyorlar, avlamıyorlar. İllaki fitne ile, fesat ile ve gaflet ile, nisyanla mü’minleri avlıyorlar ve vuruyorlar.

Ümid, aşk, şevk ve iştiyak

Ümid, aşk, şevk ve iştiyak

Bir belâ, bir musîbet ve sıkıntı kaynağı hayatımızın her tarafını sarmış. İçinde bulunduğumuz ahirzamanda bütün insanlığın sosyal hayatını saran ve sarsan bu belânın, bu musîbetin ve sıkıntının toplu ismi ise sefahattir.

Sırat-ı müstakimle şahs-ı manevînin içinde bulunmak

Sırat-ı müstakimle şahs-ı manevînin içinde bulunmak

İnsan bu, beşerdir şaşar. Bu cümle hep söylenir, hep duyulur. Ve insan devamlı beşer olduğunu ispat etmek ister gibi şaşar. Kusursuz aramak gibi bir kusurluluğu kendimize kabul ettirmek zorundaymışız, mecburmuşuz gibi hayatımızda zorlanıp duruyoruz.

Tamirciler!..

Tamirciler!..

Kadim lisanımızdaki kelimat ve tabirat hem haber verir, hem ders verir, hem de tefekkür ettirir tarzında manidar ve manalıdır. Benim kafama takılan ise “Tamirci” kelimesidir. “Servis” gibi yalın ve manasız değildir.

Bediüzzaman’ın dilinden tesanüd

Bediüzzaman’ın dilinden tesanüd

Her zamandan daha fazla ihtiyaç hissettiğimiz ve muhtaç olduğumuz tesanüd hakkında Risale-i Nur’da zikredilen Bediüzzaman Said Nursî’nin bazı beyanlarını iktibasen aldık. Her konu gibi tesanüd de bugünlerde önem arz etmektedir.

Nur dersaneleri herkesi bekliyor

Nur dersaneleri herkesi bekliyor

Ahirzamanın müthiş hadisatı içinde insanlar bir hakikatı aradıklarını, bir gerçeği bulmaya çalıştıklarını daima fiilleriyle, hal ve etvarıyla gösterirler ve beyan ederler.

Risale-i Nurların nurlandırması

Risale-i Nurların nurlandırması

Risale-i Nur okumaları, asrımızın vahim özelliklerinden dolayı ehemmiyet arz etmektedir. Bir yanda dalâlet, öbür yanda sefahat fikirlerinin ağır baskısı ve hücumları; bu ahirzaman insanının kuvvetli bir tahkiki imana sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.

Nurlarla beraberliğin kıymetini bilmeliyiz

Nurlarla beraberliğin kıymetini bilmeliyiz

Hizmet-i Kur’âniye ve imaniye adına, özellikle de Risale-i Nur hizmetleri adına; bundan elli sene önce, kırk sene önce, otuz sene önce, yirmi sene önce, hatta on sene önce yapılmasını istediğimiz, olmasını arzu ettiğimiz,

Huzuru, saadeti, lezzeti başarı ile yakalayabilmek

Huzuru, saadeti, lezzeti başarı ile yakalayabilmek

İşimiz eğer başarmak, muvaffak olmak, zafere ulaşmak ise bu iman ve inancın işidir. İman ve inanç, ulaşılacak gayeleri ve zirveleri içine alan geniş bir daireyi hedefleyebilen insanların kalplerinde, akıllarında, zihinlerinde yer alabiliyorsa, onları muhakkak başarıya ulaştıracaktır.

Gani gani rahmetler diliyoruz

Gani gani rahmetler diliyoruz

On yedi yaşında, gençliğin deli yaşında, zamanın dinsizliğinin öğretmenler eliyle yayıldığı bir zamanda genç bir öğretmen Risale-i Nurları ve Bediüzzaman Said Nursî’yi tanır.

Paylaşılan lezzetler

Paylaşılan lezzetler

Kâinatta yaratılmış bütün mahlûkatın güzelliklerinin ve hasenelerinin Cenâb-ı Hakk’ın bir hüsnünün, bir güzelliğinin bir esma-i İlâhiye ile bir cilvesinin tezahürünü bilerek, görerek, yaşayarak tefekkür etmek ve teneffüs etmek insanlık için,

Yeni Asya ve dosdoğru hizmet çizgisi

Yeni Asya ve dosdoğru hizmet çizgisi

Dosdoğru bir çizgide olmak. Sırat-ı müstakim üzere olmak. Hayatın dağdağalarına rağmen zikzak yapmamak. Halktan değilde Hak’tan havf ederek yaşamak… Hizmet-i Kur’âniyede ve imaniyede taviz vermemek…

Ey Allah’ın kulları!

Ey Allah’ın kulları!

Allah’ın emir ve iradesi içinde bir dairede selâm ve duâ ile hareket eden, hem dünyasında hem ahiretinde muvaffak olmuştur.

Muazzam bir düşünce sistemine kavuşmak

Muazzam bir düşünce sistemine kavuşmak

İhlâs… İhlâs düsturları… Ve ihlâslı bir şekilde rıza-i İlâhî dairesinde hizmette, hizmetin en yüksek mevkii olan hademelikte bulunmak, bulunabilmek…

Müsbet hareket ve daireleri

Müsbet hareket ve daireleri

Yapmanın zorluğunu en iyi yıkanlar bilmezler… Bir eser vücuda getirmek, bir şeyi bina etmek, ortaya koymak elbette ki zahmet gerektirir.

Gerçek okumaları yakalayabilmek

Gerçek okumaları yakalayabilmek

Risâle-i Nurları okumak, anlayarak, mânâlarında zevk ve lezzet huzmelerinin içinde dolaşarak okumak… Bizim için Risâle-i Nurları okumak, okumanın ötesinde, hedef olmalı.

Tekrar, tekrar, tekrar, tekrar…

Tekrar, tekrar, tekrar, tekrar…

Asrın tefsiri Risale-i Nurları anlayarak ve öğrenerek okumak üzerine bazı kural ve kavramları bilmekte, tatbik etmekte yine Risale-i Nurların anlaşılması noktasından büyük faydalar vardır.

İlmi kelâmın Nurlu eserlerini hakkıyla okumak

İlmi kelâmın Nurlu eserlerini hakkıyla okumak

İlimlerin şahı ve padişahı iman ilminin en gözde ve en sağlam unsuru belâgat ilmidir. Belki kadim ismiyle ifade edersek Kelâm ilmidir.