List/Grid

LÂHİKA Subscribe to LÂHİKA

Müslümanların ihtilâfından zalimler istifade ediyor

Müslümanların ihtilâfından zalimler istifade ediyor

Ey ehl-i iman! Zillet içindeesaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı ‘’İnneme’l-mü’minûne ıhvetün’’

Bu yaz mevsimi şuhur-u selasenin çok sevaplı ibadet vakti

Bu yaz mevsimi şuhur-u selasenin çok sevaplı ibadet vakti

Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengamı ve şuhur-u selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle

Berat Gecesi, Kadir Gecesinin kudsiyetindedir

Berat Gecesi, Kadir Gecesinin kudsiyetindedir

Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir…

Risale-i Nur belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir

Risale-i Nur belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir

Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine, belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belâyı def ediyor; onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semavî ve arzî belâların def’ine çok emareler ve çok hadiselerle

Mi’rac velâyet-i Ahmediyenin en büyük kerâmetidir

Mi’rac velâyet-i Ahmediyenin en büyük kerâmetidir

Sizin Mi’racınızı tebrik ve Mi’rac Sahibinin (asm) sünnet-i seniyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Üç aylarda yapılan duâlar kabule karîndir

Üç aylarda yapılan duâlar kabule karîndir

..hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede, hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek, kabule karîn olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyyen me’muldür.

İnsanın en birinci üstadı annesidir

İnsanın en birinci üstadı annesidir

Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. (…) Bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye

Zât-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti

Zât-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti

Evet, zât-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti, insan ve bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziyâ ile inkişaf etti.

Ahiret ticaretinin kudsî bir pazarı: Üç aylar

Ahiret ticaretinin kudsî bir pazarı: Üç aylar

Pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâse…

Risale-i Nur’a intisap edenlerin en ehemmiyetli vazifesi

Risale-i Nur’a intisap edenlerin en ehemmiyetli vazifesi

Risale-i Nur’a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, “Risale-i Nur talebesi” ünvanını alır.

Siyasî hadiseler hakikî vazifeyi unutturmasın

Siyasî hadiseler hakikî vazifeyi unutturmasın

Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir.

Binlerce ‘birlik’ bağımız var

Binlerce ‘birlik’ bağımız var

Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir—bir, bir, bine kadar bir, bir. Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir—bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir,

Dünyanın başına takılan bahar çiçeği

Dünyanın başına takılan bahar çiçeği

Koca bahar çiçeğini küre-i arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemâl-i hikmetini, cemâl-i san’atını izhâr eden bir Zât, “Nasıl Kıyâmeti getirecek, nasıl bu dünyayı âhiretle değiştirecek?” denilir mi?

Ölümüm, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek

Ölümüm, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek

Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer. Öyle de, mevtim, hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum.

Kadının huzuru yuvasında, aile hayatında

Kadının huzuru yuvasında, aile hayatında

Mimsiz medeniyet, tâife-i nisâyı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metâı yapmış. Şer’-i İslâm onları rahmeten dâvet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada; rahatları evlerde, hayat-ı âilede.

Yalnız O’na abd ol!

Yalnız O’na abd ol!

Ey insan! Eğer yalnız O’na abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevkî kazanırsın. Eğer ubûdiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelîl bir abd olursun.

İman hizmeti hiçbir şeye tabi ve âlet olamaz

İman hizmeti hiçbir şeye tabi ve âlet olamaz

İman hizmeti, imân hakaiki, bu kâinatta herşeyin fevkindedir, hiçbir şeye tabi ve âlet olamaz.

Matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı

Matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı

Risâle-i Nur, bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli manevî belâyı def etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

Sevgi de Allah namına olmalı

Sevgi de Allah namına olmalı

Sevdiklerini, sevme demiyoruz. Belki, onları Cenâb-ı Hakk’ın hesâbına ve O’nun muhabbeti nâmına sev deriz… Refîka-i hayatını, rahmet-i İlâhiyenin mûnis, lâtîf bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et.

Risale-i Nur, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz

Risale-i Nur, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz

Çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tabi ve dahil olmaz.

Ümidim kavîdir ki, rahmet gelecek

Ümidim kavîdir ki, rahmet gelecek

Ümidim kavîdir ki, çok mâsumların kalblerinden hararet-i hüzünle tebahhur eden “ay”, “vay” ve “ah”lar, rahmetli bir bulut teşkil edecektir.

Yağmursuzluğun, kuraklığın hikmetleri

Yağmursuzluğun, kuraklığın hikmetleri

Nimet ve rahmet-i İlâhiyenin fiyatı, şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi; zulmümüzle, isyanımızla gazabı celb ediyoruz.

Ömür sermayesi pek az, lüzumlu işler pek çoktur

Ömür sermayesi pek az, lüzumlu işler pek çoktur

Herkesin, iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek.

Kâinat, Resûl-i Ekrem’i (asm) bekliyordu

Kâinat, Resûl-i Ekrem’i (asm) bekliyordu

Hâlık-ı Kâinatın makasıdını bilecek ve bildirecek ve o Hâlıkı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat, elbette o daha gelmeden herşey, her nevî, her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsn-ü istikbal edecek ve alkışlayacak…

Din umumun mukaddes malıdır, hiçbir siyasete âlet ve tâbî olamaz

Din umumun mukaddes malıdır, hiçbir siyasete âlet ve tâbî olamaz

Hakikat-i İslâmiye bütün siyâsâtın fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki, İslâmiyeti kendine âlet etsin.

Her sene, her gün taze bir kâinat gelir

Her sene, her gün taze bir kâinat gelir

Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir… Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümâtlı ve perişan bir halde gider.

Melekler kar tanelerine binip san’at-ı İlâhiyeyi alkışlıyor

Melekler kar tanelerine binip san’at-ı İlâhiyeyi alkışlıyor

Meleklerin bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip san’at ve rahmet-i İlâhiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar.

Ayasofya vaziyet-i kudsiyesine çevrilmeli

Ayasofya vaziyet-i kudsiyesine çevrilmeli

Ezan-ı Muhammedînin (asm) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya’yı, beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek… Âlem-i İslâmı, hattâ bir kısım Hıristiyan devletlerini de memnun etmek için,

Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin

Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin

Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin. Eğer nefis ve şeytana tâbi isen, senin komşuların, belki akrabaların, senin şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar.

Hazırlanınız; başka, dâimî bir memlekete gideceksiniz!

Hazırlanınız; başka, dâimî bir memlekete gideceksiniz!

Hazırlanınız; başka, dâimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip, merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız—eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz!